wyszukiwarka

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wynajmu. Akceptacja regulaminu jest konieczna do realizacji usługi.

Zasady rezerwacji apartamentu:

 1. Po zapoznaniu się z ofertą wynajmu, Klient drogą elektroniczną dokonuje rezerwacji wstępnej.
 2. Po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz ceny za usługę pracownik firmy Apartamenty Bryza przyjmuje rezerwację wstępną. Do Klienta zostaje przesłane potwierdzenie rezerwacji zawierające: cenę, termin wynajmu, wysokość zadatku i numer konta, na który zadatek powinien być wpłacony, aby potwierdzić rezerwację.
 3. W terminie 2 dni roboczych (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Klient wpłaca na konto firmy zadatek w wysokości 30% całkowitej ceny wynajmu.
 4. Wpłata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacją regulaminu.
 5. Brak wpłaty w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji o czym Klient nie musi być poinformowany.
 6. Pozostałą część należności Klient wpłaca w dniu przyjazdu pracownikowi firmy Apartamenty Bryza.
 7. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonane w formie pisemnej i będą zawierane na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu i poinformowaniu o tym fakcie pisemnie w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu zadatek zostaje zwrócony po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł.
 9. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni, ale nie później niż na 1 dzień przed datą rozpoczęcia wynajmu, Klientowi zostaje zwrócona kwota stanowiąca 10% ceny pobytu (czyli 1/3 zadatku). Określona wyżej kwota będzie zwrócona wyłącznie w następstwie złożenia rezygnacji w formie pisemnej.
 10. Rezygnacja z pobytu dzień przed przyjazdem wiąże się z utratą całości zadatku wpłaconego przez Klienta.

Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu apartamentu:

 1. Prosimy o przyjazd w uzgodnionym w rezerwacji dniu, w godzinach 16.00-18.00. (Dla wszystkich rezerwacji dokonanych do 18.12 doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00) Istnieje możliwość przyjazdu w innym czasie, ale musi być on uzgodniony wcześniej. Ewentualna nieobecność Klienta w ustalonym dniu rozpoczęcia wynajmu będzie potraktowana jak zerwanie umowy. W przypadku przybycia Klienta po godz.18.00 zostanie doliczona jednorazowa dodatkowa opłata w wysokości 30 zł. Pracownik Apartamenty Bryza może odmówić przyjęcia Klienta po godz. 22.00 gdy taka pora przyjazdu nie została wcześniej uzgodniona.
 2. Pracownik firmy dopełnia formalności związanych z zameldowaniem ( Klient ma obowiązek przedstawienia dokumentu stwierdzającego jego tożsamość) i rozliczeniem końcowym oraz przekazuje klucze do apartamentu.
 3. Po odebraniu kluczy Klient kieruje się do apartamentu i ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie elementy wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, wad lub uszkodzeń elementów wyposażenia Klient ma obowiązek ich zgłoszenia pracownikowi biura najpóźniej w dniu następnym od dnia zameldowania do godz. 16:00. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń. Po wymeldowaniu się oraz zwrocie kluczy do biura przez Wynajmującego następuje sprawdzenie stanu wyposażenia i uszkodzeń wynajmowanego apartamentu. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 4. W przypadku zagubienia kluczy lub karty wjazdowej Klient zostaje obciążony kwotą 150 zł. 
 5. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 10.00. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia, Klient może zostać obciążony kosztami wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w przypadku gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego Klienta także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy.
 6. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Podczas pobytu prosimy Gości o przestrzeganie poniższych zasad:

 1. W apartamencie może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób jaka została przedstawiona w ofercie wynajmu.
 2. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony z wynajmującym przed dokonaniem rezerwacji.
 3. Prosimy o niepalenie wewnątrz pomieszczeń.
 4. Prosimy o zachowanie ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego w tym, w szczególności, ciszy nocnej (od godz. 22.00 do 6.00 ).
 5. Niezastosowanie się Klientów do powyższego może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.

Pozostałe ustalenia

 1. W przypadku gdy, z przyczyn obiektywnych, firma Apartamenty Bryza nie może wywiązać się z umowy wynajmu, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie lub wyższym. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany zostają mu w trybie natychmiastowym zwrócone wszystkie wniesione opłaty lub, w przypadku pobytów skróconych, należności za niewykorzystane dni.
 2. Prosimy Gości o zgłaszanie wszystkich niedogodności w związku z pobytem w apartamentach, a także ewentualnych awarii i szkód.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty  pozostawione w apartamencie, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Klienta zostaną odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji biuro przechowa przedmioty przez okres trzech miesięcy, a następnie przekaże je na cele charytatywne.
 5. Dane osobowe naszych Gości zostaną należycie zabezpieczone i zostaną użyte wyłącznie na potrzeby świadczenia usługi oraz w celu przesyłania późniejszych informacji marketingowych.

Regulamin pobytu zwierząt w apartamentach firmy „Apartamenty Bryza”

 1. Pobyt ze zwierzęciem jest możliwy tylko w wyznaczonych apartamentach, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2.  W apartamentach mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne).  Pracownik może odmówić przyjęcia zwierzęcia bez podania przyczyny.
 3. Koszt oraz możliwość pobytu zwierzęcia w apartamencie jest ustalany przez pracownika Apartamenty „Bryza”
 4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 5. Prosimy o zabranie dla zwierzęcia kojca lub posłania.
 6. Jeżeli bielizna pościelowa w mieszkaniu, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów nowego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.
 7. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości po swoim zwierzęciu.
 8. Prosimy o niepozostawianie psów samych w mieszkaniu.
 9. Wszystkie szkody powstałe podczas pobytu zwierzęcia będą wyceniane przez obsługę apartamentu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 10. Za niepoinformowanie obsługi  o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. „Apartamenty Bryza Aleksander Szczepański” świadczy usługi drogą elektroniczną z zakresu rezerwacji wynajmu apartamentu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie (np. Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0) oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Apartamenty „Bryza Aleksander Szczepański” nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Płatnika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 3. Korzystanie z usług Serwisu nie wymaga rejestracji. W celu przeprowadzenia Rezerwacji „Apartamenty Bryza Aleksander Szczepański” pozyskuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres.
 4. Usługi opisane w niniejszym Regulaminie są świadczone bezpłatnie dla Płatnika.
 5. Umowa pomiędzy „Apartamenty Bryza Aleksander Szczepański” a Płatnikiem zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia procedury wykonywania rezerwacji, po zaakceptowaniu Regulaminu.
 6. „Apartamenty Bryza Aleksander Szczepański” zastrzega sobie prawo odmowy obsługi rezerwacji i transakcji w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także powzięcia wątpliwości co do legalności danej Transakcji lub jej związku z działalnością terrorystyczną lub zmierzająca do prania pieniędzy.
 7. „Apartamenty Bryza Aleksander Szczepański” zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji /zwrotów Płatników wysyłanych na adres: biuro@apartamenty-bryza.pl oraz udzielania im odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację jest wydawana zgodnie z życzeniem Płatnika na jego adres poczty elektronicznej.
 8. Pełen Regulamin płatności T-Pay.

Życzymy naszym Klientom miłego wypoczynku w naszych apartamentach!